Newsletter

Pentru a fi la curent cu ultimele noutati in materie de legislatie, seminari si nu numai, aboneaza-te la newsletter-ul nostru.

Aboneaza-te la newsletter
Contactati-ne Pentru mai multe informatii.
Modificari legislative casa de marcat si bacsis
2015-04-29

Modificari legislative casa de marcat si bacsis

Guvernul a mai adaugat o bariera birocratica odata cu introducerea impozitului pe bacsis

1) Modificari case de marcat:

1. La articolul 1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcţiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită chitanţe, în condiţiile legii, pentru respectivele operaţiuni şi facturi, la cererea clientului. Obligaţia privind înregistrarea operaţiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi."

2. La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

    "(81) În cazul prevăzut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligaţia să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, în faţa organelor de control. La momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, părţile contractante stabilesc modul în care operatorul economic notifică distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal. 

Notificarea efectuată în alt mod decât cel stabilit de părţile contractante nu este valabilă."

 (2) Operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu au stabilit cu distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată modul de efectuare a notificării în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal, aceasta se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Comentariu:

Trebuie contactat distribuitorul pentru a stabili in scris modul de efectuare a notificarii in cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal.

2) Bacsis (intrare in vigoare 8 Mai 2015)

După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:

    "Art. 22 - (1) Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1), precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar.

    (3) Suma de bani prevăzută la alin. (1) se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct. Prevederile art. 1 alin. (8) se aplică în mod corespunzător.

    (4) Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacşişului rămân la dispoziţia lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaţilor. În cazul în care bacşişul se distribuie salariaţilor, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

    (5) Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control.

    (6) Sumele provenite din încasarea bacşişului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaţilor se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile."

    6. La articolul 4 alineatul (12), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

    "i) la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus faţă de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali. Modelul, conţinutul registrului de bani personali, precum şi procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    7. La articolul 4, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

    "(121) La solicitarea organelor de control, atunci când se află în incinta unităţii de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în care îşi desfăşoară activitatea şi în timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat să prezinte sumele de bani deţinute."

    8. La articolul 10, litera b) se abrogă.

    9. La articolul 10, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau bacşişurile încasate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară preţului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determină existenţa unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înţelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, valoarea bacşişurilor încasate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferenţa până la preţul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fără respectarea prevederilor art. 1 alin. (8);

3) Sanctiuni

Se instituie un nou regim de sancţionare a contravenţiilor în funcţie de gravitatea acestora astfel: 

-        avertisment, dacă suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate;

-        amendă de 3.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este de până la 300 lei inclusiv, dar este mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate; 

-        amendă de 12.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei, dar este mai mică de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate; 

-        amendă de 17.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei, dar este mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate; 

-        amendă de 22.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei, dar este mai mică de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate; 

-        amendă de 27.500 lei, dacă dacă suma nejustificată este mai mare de 1.000 lei, dar este mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate; 

-        suspendarea activităţii, ca sancţiune complementară amenzii, pentru 30 de zile începând cu cea de a doua sancţiune de amendă aplicată într-un interval de 24 de luni; dacă operatorul economic achită amenda contravenţională şi o sumă egală cu de 10 ori amenda aplicată sancţiunea complementară a suspendării activităţii încetează.Toate stirile